Makers van Waarde

Integriteit | Privacy

TBI-Gedragscode

 

Integriteit en gedragscode

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deskundig en professioneel omgaan met het in hen gestelde vertrouwen. De door ons gehanteerde normen en waarden moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks zakelijk verkeer. Om daar duidelijk in te zijn, heeft TBI een gedragscode vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen over de wijze waarop medewerkers van TBI-bedrijven zich in de uitoefening van hun functie dienen te gedragen. Deze gedragscode hebben wij overgenomen en worden door onze medewerkers nageleefd. Voor de uitgebreide beschrijving van deze gedragscode verwijzen wij naar bijgaand document.

Privacyverklaring Hazenberg Bouw B.V.

 

Wij respecteren je privacy

TBI Holdings B.V. en haar ondernemingen - en dus ook Hazenberg Bouw B.V. - respecteren de privacy van alle bezoekers van de door haar of hen gebruikte website(s). We zorgen er daarbij voor dat persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.hazenberg.nl biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kan je een brochure aanvragen, je aanmelden voor een nieuwsbrief, of een (digitaal) formulier invullen. De gegevens die je hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan je verzoek te voldoen. En dus niet voor andere doeleinden. Je gegevens zullen niet zonder je toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van je verzoek.

Hoe beschermen we je persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen en we beschermen je persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je het recht:

  • op informatie en inzage van je persoonsgegevens;
  • op verbetering van je persoonsgegevens;
  • op verwijdering van je persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • je persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.


Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder je deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder je recht op verzet, klik hier: rechten betrokkenen.

Als je gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij je het formulier ‘verzoek rechten van betrokkenen’, volledig in te vullen en te verzenden.

Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Gebruik hiervoor het: klachtenformulier.