Veiligheid is Prioriteit

Hazenberg Bouw Aannemer vakmanschap Vught

Veiligheid is van iedereen

Al jaren werken wij aan een veilige bouwplaats en staat veiligheid als thema op 1. Maar hoe zorg je ervoor dat het thema meer wordt dan een verzameling van regels? Dat het verankerd raakt in de houding en het gedrag van mensen? Directeur Roel Maas en Hoofd Realisatie Maarten Tiedemann hebben in 2020 samen met Memodidact een 3-jarig programma opgesteld om het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers te verbeteren en te borgen.

“Als het gaat om veiligheid, dan focusten we de afgelopen jaren vooral op de bouwplaats,” zegt Roel. “We bespraken regels en omgangsvormen en organiseerden Veiligheidsdagen. Het veiligheidsbewustzijn van de hele organisatie bleef echter achter. Ofwel: we deden dingen ‘omdat het moest’ niet per se ‘omdat we het zelf wilden voor onze eigen veiligheid’. Dat wilden we veranderen. Daarnaast benoemde we bij aanvang van de campagne onze ambitie, om minimaal trede 3 op de veiligheidsladder te halen.” Maarten: “Gedrag van mensen verander je niet van vandaag op morgen. Daarvoor bedachten we het VIP-programma: Veiligheid Is Prioriteit. Doel was en is dat we op alle niveaus binnen de organisatie zelf goed nadenken over veiligheid en daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Want van directeur, projectleider en calculator tot en met werkvoorbereider, uitvoerder en vaklieden: we hebben daar allemaal een eigen rol in. Die rol goed invullen hoort onlosmakelijk bij onze drijfveer ‘Makers van Waarde’.”

 

Veiligheid is Prioriteit

Tijdens de medewerkersbijeenkomst #samensterk in oktober 2019 vond de aftrap plaats van het VIP-programma. In deelsessies werden medewerkers getriggerd voor het programma. Begin 2020 zijn we gestart met de 2-daagse ambassadeurstrainingen. Dit heeft ons 50 ambassadeurs ‘opgeleverd’, die als dwarsdoorsnede van de organisatie de taak hebben meegekregen om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie verder te brengen. Roel: “Dat doen ze aan de hand van een persoonlijk actieplan dat ze tijdens de training hebben opgesteld. Het zijn veelal kleine acties in hun eigen invloedssfeer. Om elkaar te kunnen ondersteunen zijn duo’s gemaakt. Zo staan ze er in ieder geval niet alleen voor.  Regelmatig organiseren wij in kleine groepen een ‘ambassadeurs-update’. Hier kunnen ze belemmeringen en mogelijkheden met elkaar bespreken.”

Maarten Tiedemann

Voor álle medewerkers

Na de ambassadeurstrainingen zijn we gestart met de medewerkersdagen. “Wat we vooral belangrijk vonden, is dat veiligheid ook dáárin iets is van de héle organisatie. Deze medewerkersdagen zijn dan ook voor álle mensen van Hazenberg geweest,” vult Maarten aan. “Ook vóór de projecten van start gaan, dient er immers goed nagedacht te worden over de veiligheid in en op het werk. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.”

VIP-veiligheidswaarden

Als TBI-onderneming leren we van de ervaringen van andere TBI-bedrijven en sluiten we aan bij de veiligheidswaarden die breed gedragen worden. Daarvan afgeleid hebben we onze eigen VIP-veiligheidswaarden opgesteld:

  • We nemen onze eigen én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • We bereiden ons goed voor en denken na over de risico’s.
  • We maken heldere afspraken en houden ons aan de regels.
  • We bespreken onveilige situaties met elkaar.
  • We stoppen onveilig werk direct!
Aannemer duurzaamheid Vught  Hazenberg

Maarten: “Een aanvulling op de TBI-waarden is dat wij mogelijk onveilige situaties met elkaar bespreken en het niet alleen hebben over ‘elkaar aanspreken op onveilig gedrag’. Want veiligheid is soms complexer dan goed óf fout. Zaken signaleren en bespreekbaar maken is een groot goed.“

Trede 3 Veiligheidsladder en verder!

Al onze inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven. Eind 2020 hebben het certificaat voor Trede 3 op de Veiligheidsladder behaald. Maar daarmee zijn we er nog niet. We gaan dit jaar een extra accent aanbrengen in onze VIP-campagne, door ook onderaannemers en leveranciers in ons programma te betrekken. Maarten: "Veiligheid bereiken we niet in ons eentje. Ook de werkwijze van onze samenwerkingspartners is immers van invloed op hoe veilig onze medewerkers kunnen werken! Anders gezegd: iedereen heeft baat bij een veilig bouwproces. Bovendien levert het uiteindelijk efficiencyvoordelen en een beheersbaar proces volgens een reële planning op. In de Governance Code, een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zijn daarover al afspraken gemaakt. En nu pakken we dus ook praktisch door, door het samen en expliciet over veiligheid te gaan hebben." Roel knikt en vult aan: “Daar koppelen we zelfs een doel aan. Op termijn verwachten we van samenwerkingspartners dat ze minimaal voldoen aan Trede 2 van de Veiligheidsladder. Maar niet zomaar. Omdat wij daar het afgelopen jaar al zoveel ervaring mee hebben opgedaan, willen hen er graag bij helpen door die ervaringen en kennis te delen. Zodra corona dat toelaat, hopelijk in het najaar, zullen we daartoe een aantal workshops voor en met onderaannemers en leveranciers organiseren. Het streven is uiteindelijk dat iedereen die voor of met ons werkt een VIP is.”

Aannemer Bouwbedrijf Vught Hazenberg