Makers van Waarde

Inzicht

Hazenberg rapporteert over haar CO2-emissie conform scope 1-3 van het Handboek CO2-Prestatieladder.

Om de emissie inzichtelijk te maken, publiceren wij elk halfjaar een voortgangsrapportage over dit onderwerp. Hierin wordt de relatieve CO2-emissie duidelijk weergegeven en de stand van zaken omtrent initiatieven op CO2-gebied toegelicht.